Juridische kennisgeving
1. Presentatie van de site:

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende
 het vertrouwen in de digitale economie, bekend als L.C.E.N., brengen we de gebruikers en bezoekers van de site onder 
de aandacht: www. maisondurhum.be de volgende informatie:

Legale informatie :

Eigenaar status: bedrijf
Naam hoofdkantoor: Jexo Distribution
Bedrijfsnaam: La Maison Du Rhum
Adres: 6 rue des Blé d'Or 1360 PERWEZ België

Tel: +32 475 46 26 94

Intracommunautair btw-nummer: BE0476.962.856
E-mailadres: john@maisondurhum.be

De publicatiemanager is: dhr. Yannick
Neem contact op met de publicatiemanager: yannick.maisondurhum@gmail.com
De publicatiemanager is een interne medewerker

De webmaster is: Dhr. Yannick
Neem contact op met de webmaster: yannick.maisondurhum@gmail.com
De host van de site is: OVH
2. Beschrijving van de geleverde diensten:

De site www.maisondurhum.be heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.
De eigenaar van de site streeft ernaar om de site www.maisondurhum.be zo nauwkeurig mogelijk te informeren. 
Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in 
de update, hetzij door haarzelf, hetzij door de externe partners die haar deze informatie verstrekken.
Alle informatie die op de site www.maisondurhum.be wordt aangeboden, is louter informatief, niet uitputtend en 
aan verandering onderhevig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online 
zijn gezet.
3. Intellectuele eigendom en vervalsingen:

De eigenaar van de site is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle 
elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafische voorstellingen, 
logo's, pictogrammen, geluiden, software...
Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, gehele of gedeeltelijke aanpassing van de elementen van de site, 
ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming per
 e-mail: yannick.maisondurhum@gmail.com
Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van deze elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk
 en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Intellectual 
Property Code.
4. Hypertekstlinks en cookies:

De site www.maisondurhum.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie, enz.) die
 met toestemming van de eigenaar van de site zijn opgezet. De eigenaar van de site heeft echter niet de mogelijkheid
 om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en wijst daarom alle verantwoordelijkheid voor dit feit af
 wanneer de mogelijke risico's van illegale inhoud.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan de site www.maisondurhum.be een of meerdere cookies 
automatisch op zijn computer kunnen worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet
 kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site.
 De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld
 om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

De configuratie van de navigatiesoftware maakt het mogelijk om de aanwezigheid van cookies te informeren en eventueel
 te weigeren op de manier beschreven op het volgende adres: www.cnil.fr
Weigering om een ​​cookie te installeren kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. 
De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:
In Internet Explorer: tooltab / internetopties. Klik op Privacy en kies Blokkeer alle cookies. Valideer op Ok.
Onder Netscape: tabblad editie / voorkeuren. Klik op Geavanceerd en kies Cookies uitschakelen. Valideer op Ok.
5. Bescherming van eigendommen en personen - beheer van persoonsgegevens:

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site: www.maisondurhum.be
In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 
van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober , 1995.

Op de site www.maisondurhum.be verzamelt de eigenaar van de site persoonlijke informatie over de gebruiker enkel voor
 de behoefte aan bepaalde diensten aangeboden door de site www.maisondurhum.be. De gebruiker verstrekt deze informatie
 met kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site
 www.maisondurhum.be de verplichting opgegeven om deze informatie al dan niet te verstrekken.
In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking 
tot de gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang, rectificatie, 
verwijdering en verzet tegen de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, 
stuurt u uw verzoek naar www.maisondurhum.be per e-mail: de e-mail van de webmaster of door een schriftelijk en
 ondertekend verzoek te doen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van
 het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.maisondurhum.be wordt gepubliceerd zonder 
medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. 
Alleen de overname van de site www.maisondurhum.be van de eigenaar van de site en zijn rechten zou de overdracht 
van deze informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde 
verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen. jegens de gebruiker van de site www.maisondurhum.be.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van
 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.
CREDITS: de juridische kennisgevingen zijn gegenereerd door vermeldingen legales

 

Welkom op de website van Maison du Rhum

Deze site is exclusief voorbehouden voor volwassenen.

Ik verklaar dat ik de wettelijke minimumleeftijd voor alcoholconsumptie heb in het land waar ik woon.

Bent u meerderjarig?

Désolé, selon les lois en vigueur, vous n'avez pas l'âge requis pour accéder à notre site Dugas.fr

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Mentions légales

Accès à l'espace commercial

Mot de passe oublié

Identifiants incorrects - Merci de réessayer.