Juridische kennisgeving
1. Presentatie van de site:

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende
 het vertrouwen in de digitale economie, bekend als L.C.E.N., brengen we de gebruikers en bezoekers van de site onder 
de aandacht: www. maisondurhum.be de volgende informatie:

Legale informatie :

Eigenaar status: bedrijf
Naam hoofdkantoor: Jexo Distribution
Bedrijfsnaam: La Maison Du Rhum
Adres: 6 rue des Blé d'Or 1360 PERWEZ België

Tel: +32 475 46 26 94

Intracommunautair btw-nummer: BE0476.962.856
E-mailadres: john@maisondurhum.be

De publicatiemanager is: dhr. Yannick
Neem contact op met de publicatiemanager: yannick.maisondurhum@gmail.com
De publicatiemanager is een interne medewerker

De webmaster is: Dhr. Yannick
Neem contact op met de webmaster: yannick.maisondurhum@gmail.com
De host van de site is: OVH
2. Beschrijving van de geleverde diensten:

De site www.maisondurhum.be heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.
De eigenaar van de site streeft ernaar om de site www.maisondurhum.be zo nauwkeurig mogelijk te informeren. 
Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in 
de update, hetzij door haarzelf, hetzij door de externe partners die haar deze informatie verstrekken.
Alle informatie die op de site www.maisondurhum.be wordt aangeboden, is louter informatief, niet uitputtend en 
aan verandering onderhevig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online 
zijn gezet.
3. Intellectuele eigendom en vervalsingen:

De eigenaar van de site is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle 
elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafische voorstellingen, 
logo's, pictogrammen, geluiden, software...
Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, gehele of gedeeltelijke aanpassing van de elementen van de site, 
ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming per
 e-mail: yannick.maisondurhum@gmail.com
Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van deze elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk
 en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Intellectual 
Property Code.
4. Hypertekstlinks en cookies:

De site www.maisondurhum.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie, enz.) die
 met toestemming van de eigenaar van de site zijn opgezet. De eigenaar van de site heeft echter niet de mogelijkheid
 om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en wijst daarom alle verantwoordelijkheid voor dit feit af
 wanneer de mogelijke risico's van illegale inhoud.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan de site www.maisondurhum.be een of meerdere cookies 
automatisch op zijn computer kunnen worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet
 kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site.
 De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld
 om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

De configuratie van de navigatiesoftware maakt het mogelijk om de aanwezigheid van cookies te informeren en eventueel
 te weigeren op de manier beschreven op het volgende adres: www.cnil.fr
Weigering om een ​​cookie te installeren kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. 
De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:
In Internet Explorer: tooltab / internetopties. Klik op Privacy en kies Blokkeer alle cookies. Valideer op Ok.
Onder Netscape: tabblad editie / voorkeuren. Klik op Geavanceerd en kies Cookies uitschakelen. Valideer op Ok.
5. Bescherming van eigendommen en personen - beheer van persoonsgegevens:

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site: www.maisondurhum.be
In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 
van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober , 1995.

Op de site www.maisondurhum.be verzamelt de eigenaar van de site persoonlijke informatie over de gebruiker enkel voor
 de behoefte aan bepaalde diensten aangeboden door de site www.maisondurhum.be. De gebruiker verstrekt deze informatie
 met kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site
 www.maisondurhum.be de verplichting opgegeven om deze informatie al dan niet te verstrekken.
In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking 
tot de gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang, rectificatie, 
verwijdering en verzet tegen de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, 
stuurt u uw verzoek naar www.maisondurhum.be per e-mail: de e-mail van de webmaster of door een schriftelijk en
 ondertekend verzoek te doen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van
 het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.maisondurhum.be wordt gepubliceerd zonder 
medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. 
Alleen de overname van de site www.maisondurhum.be van de eigenaar van de site en zijn rechten zou de overdracht 
van deze informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde 
verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen. jegens de gebruiker van de site www.maisondurhum.be.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van
 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.
CREDITS: de juridische kennisgevingen zijn gegenereerd door vermeldingen legales
________________________________________________________________________________________________________________________
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN – 2023

Van toepassing vanaf 1 januari 2023 in heel België

 

ARTIKEL 1 – VOORWERP EN TOEPASSINGSGEBIED

 • Deze algemene verkoopvoorwaarden (‘AVV’) zijn van toepassing op:
  • producten die geleverd worden door MAISON DU RHUM
  • elke levering vanaf 1 januari 2023

 

 • De AVV vormen een onlosmakelijk contractueel geheel met de bijgevoegde productenprijslijst, de bevestigingen van commerciële overeenkomst, eventuele voorbehouden van MAISON DU RHUM, de unieke overeenkomst en het ondertekende businessplan (de ‘Overeengekomen commerciële voorwaarden’). De commerciële overeenkomst en het businessplan zijn pas bindend nadat Maison du Rhum deze op voorhand schriftelijk heeft goedgekeurd en bevestigd. De AVV vormen de enige basis voor de commerciële onderhandelingen tussen de partijen. MAISON DU RHUM is in geen geval verplicht om zonder voorbehoud de aankoopvoorwaarden van de Klant of voorwaarden die een significant onevenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen inhouden, te aanvaarden.

Elk voorbehoud bij de AVV moet:

 • idealiter uiterlijk vier (4) weken na ontvangst van de AVV aan MAISON DU RHUM gemeld worden om een constructief overleg mogelijk te maken;
 • gemotiveerd zijn;
 • gevolgd worden door onderhandelingen om tot een overeenkomst te komen.

 

 • Het feit dat MAISON DU RHUM zich op een bepaald moment niet beroept op de AVV, kan niet geïnterpreteerd worden als een verzaking van het recht om zich op een later tijdstip op een van de genoemde voorwaarden te beroepen.

 

ARTIKEL 2 – BESTELLINGEN

 • Definitie:

Bestelling betekent elk order dat per brief, e-mail, fax, telefoon, electronic data interchange (EDI), rechtstreeks bij een verkoper of online geplaatst wordt, en dat ten minste:

 • vijf (5) werkdagen vóór de gewenste leveringsdatum voor permanente producten;
 • twintig (20) werkdagen vóór de gewenste leveringsdatum voor promotieproducten, voor alle bestellingen die vóór 11.00 uur ontvangen zijn.

 

 • Wijziging van bestellingen:

Elk verzoek om de samenstelling of het volume van een door de Klant geplaatste bestelling te wijzigen, wordt door MAISON DU RHUM alleen in aanmerking genomen als het schriftelijk, per fax of per e-mail ingediend wordt en als MAISON DU RHUM het verzoek uiterlijk 48 uur na ontvangst van de initiële bestelling ontvangen heeft.

 • Aanvaarding van bestellingen:

Alle bestellingen worden geacht aanvaard te zijn na schriftelijke bevestiging door MAISON DU RHUM, waarbij MAISON DU RHUM 48 werkuren de tijd heeft om een bestelling van de Klant te weigeren.

 • Abnormale bestellingen:

Op grond van het bevoorradings- en leveringsbeleid van MAISON DU RHUM en gezien de noodzaak voor MAISON DU RHUM om de hele markt te bevoorraden en een rechtvaardige service aan al zijn klanten te waarborgen, beschikt MAISON DU RHUM over de mogelijkheid om bestellingen of groepen bestellingen van de Klant niet uit te voeren als het volume per product en per leveringspunt hoger is dan het volume dat de Klant gewoonlijk in een periode van twee weken afneemt. Dat geldt ook tijdens promotieperiodes. Desgevallend kan met de Klant een gespreide levering overeengekomen worden. In dat geval mag de Klant MAISON DU RHUM geen boete aanrekenen.

 • Weigering van bestellingen:

MAISON DU RHUM behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren (of om de bestelde hoeveelheden op basis van zijn productiecapaciteiten te beperken):

 • als de Klant een van zijn verplichtingen niet nakomt;
 • als MAISON DU RHUM niet in staat is om de producten te leveren, met name wegens uitzonderlijke omstandigheden. Desgevallend verbindt MAISON DU RHUM zich ertoe de Klant onmiddellijk op de hoogte te brengen van de problemen die het ondervindt;
 • als de Klant zich niet houdt aan de geldende economische regelgeving en met name aan de bepalingen met betrekking tot wederverkoop onder de effectieve aankoopprijs;
 • in geval van schade aan het imago van de merken en producten die MAISON DU RHUM op de markt brengt, met name door informatie die de Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAISON DU RHUM verspreid heeft.
 • Allocatie:

Bepaalde zeldzame referenties of referenties van verre oorsprong zijn onderhevig aan allocatie en slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar. De gehele of gedeeltelijk niet-levering van een bestelling van aan allocatie onderhevige producten kan, om welke reden dan ook, geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

 • Verwacht leveringsvolume:

Bepaalde producten zijn slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar, zoals door MAISON DU RHUM aan elke Klant bevestigd wordt.

Wat de andere producten betreft en om te anticiperen op de productie en correcte levering van de producten aan de Klant in voldoende hoeveelheden, moet in de overeenkomst het door de Klant verwachte leveringsvolume (permanente en promotieproducten) vermeld worden.

Als dat niet zo is, beschikt MAISON DU RHUM over een maximale foutmarge met betrekking tot de levering van zijn producten. Bijgevolg zal MAISON DU RHUM geen enkele boete verschuldigd zijn voor ontbrekende artikelen.

 

ARTIKEL 3 – LEVERINGEN

 • Tijdstip:

Leveringen vinden plaats tussen 6.00 uur en 12.00 uur (maandag t.e.m. vrijdag, met uitzondering van feestdagen). Op de vrachtbrief moet de ontvanger verplicht het uur van aankomst en het uur van vertrek van de vervoerder aan het onthaal van het distributiemagazijn vermelden, zodat eventuele vertragingen kunnen worden vastgesteld.

Als MAISON DU RHUM geconfronteerd wordt met specifieke problemen bij de invoer, verpakking, opslag of levering van de producten, verbindt MAISON DU RHUM zich ertoe de Klant daarvan binnen de 48 uur op de hoogte te brengen. In dat geval verbindt de Klant zich ertoe MAISON DU RHUM geen boetes aan te rekenen wegens niet-naleving van de contractuele leveringsdatum.

 • Ontvangst:

Het lossen van de goederen gebeurt door de vervoerder voor de deur of op de loskade voor aankoopplatformen. Het is op die plaats dat de overdracht van verantwoordelijkheid plaatsvindt. De Klant is verplicht om de leveringstermijnen te respecteren die hij zelf bij de bestelling opgegeven heeft.

Tijdens de levering is de Klant verplicht om elke bestelling en de inhoud van elke doos te controleren en deze te openen in aanwezigheid van de chauffeur. Bij elke zending zit behalve de douanedocumenten ook een document met de voorwaarden inzake voorbehouden. MAISON DU RHUM wijst de klant op het risico van diefstal van dozen, zelfs als een pallet perfect met folie omwikkeld is. De Klant moet elke levering zonder begeleidend document onmiddellijk weigeren. Hij moet bijzonder waakzaam zijn, met name als de levering laat aankomt in verhouding tot de datum op de douanedocumenten.

Als de geleverde goederen beschadigd zijn of als bepaalde artikelen ontbreken, moet de Klant op precieze en volledige wijze zijn voorbehoud aangeven met betrekking tot de aard van de zichtbare schade aan de verpakking en de staat van de goederen (voorbehoud voor schade en vermelding aantal ontbrekende artikelen/beschadigde goederen).

De vermelding ‘onder voorbehoud van uitpakken’ of enige andere opschortende vermelding wordt door MAISON DU RHUM niet aanvaard, aangezien de controle moet gebeuren in aanwezigheid van de chauffeur. Elk voorbehoud moet schriftelijk vermeld worden op de leveringsbon in het bijzijn van de chauffeur en door de chauffeur medeondertekend worden. De chauffeur heeft het recht om op zijn beurt een voorbehoud te maken. De aansprakelijkheid van MAISON DU RHUM is beperkt tot de voorbehouden op de leveringsbon.

Bij gebrek aan voorbehoud op de leveringsbon en aangetekend schrijven met ontvangstbewijs naar de vervoerder met kopie aan MAISON DU RHUM binnen de gestelde termijn, wordt de levering geacht door de Klant te zijn aanvaard.

De Klant mag MAISON DU RHUM geen enkele logistieke boete of andere vorm van compensatie of schadevergoeding opleggen voor niet-conforme leveringen (vertragingen, ontbrekende of niet-conforme artikelen), alvorens MAISON DU RHUM de mogelijkheid te hebben gegeven om zelf de feiten te controleren. Alle producten worden vóór verzending gecontroleerd. Het is de Klant niet toegestaan om goederen te weigeren of terug te sturen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MAISON DU RHUM. Alleen de door MAISON DU RHUM gekozen vervoerder is gerechtigd om de betreffende producten terug mee te nemen. De kosten voor het retourneren van goederen aan MAISON DU RHUM zijn te allen tijde voor rekening van de Klant.

Niet verkochte artikelen kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild. Leveringen vinden plaats op europallets van 80 x 120 cm. Bij levering van de producten moeten die worden omgeruild voor gelijkwaardige pallets. Als dat niet gebeurt, worden de pallets maandelijks aan de klant gefactureerd tegen 7 euro/stuk (excl. btw).

Als de Klant een klacht indient onder de in het vorige artikel uiteengezette voorwaarden, wordt de betaling van de geleverde goederen op de vervaldag niet opgeschort.

 

ARTIKEL 4 – PRIJZEN

 • Voor alle producten van MAISON DU RHUM wordt jaarlijks een algemene prijslijst opgesteld, die van toepassing is vanaf 1 januari. Deze algemene prijslijst is op eerste verzoek beschikbaar. De prijzen worden vermeld excl. btw en met twee decimalen.
 • Prijswijziging: De prijzen van de producten kunnen door MAISON DU RHUM te allen tijde gewijzigd worden met inachtneming van een gebruikelijke kennisgeving van acht weken of korter als gevolg van een aanzienlijke stijging van de grondstoffenprijzen of transportkosten.
 • De facturen van MAISON DU RHUM worden opgemaakt op de dag van de levering, tegen de prijzen die gelden op de dag van verzending. Alleen voor onmiddellijke leveringen gelden vaste prijzen.
 • De prijzen zijn vastgesteld exclusief alle belastingen en gelden voor één levering, op één plaats, in één keer. De vervoerprijzen zijn evenredig met het vervoerde volume en zijn van toepassing volgens de volgende drempelwaarden:

 

Volume € / fles
< 24 flessen Vast 20 €
> 24 flessen Franco min. 500 €

< 24 cols fixe 20 € > 24 cols franco Min. 500 € HTVA

De 24-48 unités -3% sur le total. TRANS. FREE

De 49-72 unités -5% sur le total. TRANS. FREE

> 73 unités -7% sur le total.TRANS. FREE

 

 • De Klant bepaalt vrij zijn wederverkoopprijzen (en de bekendmaking ervan) en is er volledig verantwoordelijk voor.

 

ARTIKEL 5 – PROMOTIES

Om een optimale prijs te garanderen voor promoties die onderhevig zijn aan specifieke voorbereidingen (met name kistjes, boxen of beperkte edities), deelt MAISON DU RHUM de Klant de hoeveelheden mee waarover hij kan beschikken. De Klant moet de gewenste hoeveelheden uiterlijk twaalf weken vóór de gewenste leveringsdatum bevestigen en moet zijn bestelling uiterlijk vier weken vóór de gewenste leveringsdatum plaatsen.

Bestellingen die niet nagekomen worden wegens niet-naleving door de Klant van de hierboven uiteengezette voorwaarden, kunnen geen aanleiding geven tot enige boete, schadevergoeding of uitoefening van andere rechtsmiddelen.

 

ARTIKEL 6 – KORTINGEN

Afhankelijk van de geleverde diensten zijn er voor elk distributiekanaal specifieke voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 7 – AANKOOP VAN DIENSTEN

In het kader van de commerciële relatie met zijn klanten, is het mogelijk dat MAISON DU RHUM bij zijn klanten bepaalde diensten aankoopt (etalage-inrichting, promotiecatalogus, thematische proeverijen, enz.). De vergoeding van die diensten gebeurt op basis van de gefactureerde netto-omzet.

 

ARTIKEL 8 – BETALINGSVOORWAARDEN

 • De facturen van MAISON DU RHUM zijn betaalbaar via overschrijving dertig (30) dagen na het einde van de maand.
 • MAISON DU RHUM kan een korting toekennen voor volledige contante betaling, bij ontvangst van de factuur, van 0,55% van het bedrag excl. btw en accijnzen.
 • Bij niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, van een verschuldigd bedrag op de vervaldag, zal MAISON DU RHUM een invorderingsprocedure opstarten, waarvan de kosten volledig ten laste zijn van de Klant.
 • Elke niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en naar keuze van MAISON DU RHUM leiden tot:
  • betaling van een boete voor laattijdige betaling door toepassing van een tarief van 12%;
  • betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 40 euro;
  • betaling vóór levering van alle lopende bestellingen;
  • het verstrijken van de termijn van openstaande verschuldigde bedragen;
  • opschorting van lopende leveringen;
  • annulering van lopende bestellingen;
  • opschorting en/of annulering van overeengekomen kortingen;
  • betaling van de invorderingskosten die MAISON DU RHUM moet maken in geval van invordering langs gerechtelijke weg, alsook een verhoging van de verschuldigde bedragen met 15% bij wijze van boete.
 

 

 • Elke betwisting van een factuur moet schriftelijk gemeld worden binnen een termijn van maximaal drie (3) werkdagen. In geval van betwisting van een bestelling of een factuur verbindt de Klant zich er niettemin toe het onbetwiste bedrag ervan te betalen.

Geen enkele boete die het voorwerp uitmaakt van een betwisting door MAISON DU RHUM, kan beschouwd worden als een onbetwiste vordering die verrekend kan worden. Desgevallend zal elke partij die tot compensatie overgaat de andere partij de referenties van de betreffende facturen meedelen om de boekhoudkundige verwerking te vergemakkelijken. Elke onterechte compensatie of inhouding zal beschouwd worden als een laattijdige betaling door de Klant, met de bijbehorende gevolgen (intresten, vergoeding voor invorderingskosten, enz.).

 • Elke vordering van de Klant met betrekking tot bedragen die MAISON DU RHUM in het kader van een verkoop- of dienstverleningsovereenkomst tussen de partijen verschuldigd zou zijn, moet ter kennis gebracht worden per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging en uiterlijk binnen de twaalf (12) maanden volgend op het jaar waarop het gevorderde bedrag betrekking heeft. Na die termijn zal in afwijking van het Wetboek van Koophandel geen enkele vordering meer ontvankelijk zijn.
 • MAISON DU RHUM behoudt zich het recht voor om elke garantie te vragen die het nuttig acht (inclusief betaling of voorschot voor elke nieuwe bestelling) van elke nieuwe klant of, in het geval van een bestaande klant, bij een wijziging van de juridische of financiële situatie van de Klant, betalingsachterstand of wijziging van de aard of het volume van zijn bestellingen. Als de Klant weigert om de gevraagde garantie te geven, kan MAISON DU RHUM weigeren om een geplaatste bestelling uit te voeren, zonder dat de Klant zich kan beroepen op een

ongerechtvaardigde weigering tot verkoop, aanspraak kan maken op enige schadevergoeding of andere rechtsmiddelen kan uitoefenen.

 • Het staat MAISON DU RHUM vrij om elke lopende verkoop of elke vordering in verband met een verkoop over te dragen, met name in het kader van de gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn activa of handelsfonds.

 

ARTIKEL 9 – BOETES

 • In het algemeen wijst MAISON DU RHUM het principe af van forfaitaire en/of systematische boetes die vooraf bepaald zijn zonder rekening te houden met de daadwerkelijke en omstandige schade die de Klant geleden heeft.

Het gemeenschappelijke doel moet immers blijven om overleg te bevorderen met het oog op enerzijds de invoering van corrigerende maatregelen om terugkerende incidenten te voorkomen en anderzijds de voortdurende verbetering van de handelsrelatie en procedures. Bijgevolg zullen de partijen regelmatig samenkomen om de vastgestelde logistieke tekortkomingen te bespreken en te bepalen op welke manier die verholpen kunnen worden.

 • MAISON DU RHUM staat ter beschikking van de Klant om elk incident, met name in verband met de levering van goederen, en elke tekortkoming toe te lichten en om eventuele schade in verband met het incident te analyseren.
 • Elk verzoek tot betaling van een boete moet aan MAISON DU RHUM gericht worden binnen een termijn van maximaal twee (2) maanden nadat het feit waarop de boete gebaseerd is, zich heeft voorgedaan.
 • Boetes op zich vormen geen onbetwiste vorderingen. Bijgevolg kunnen boetes pas betaald worden na controle van de klacht van de Klant en na voorafgaand schriftelijk akkoord van MAISON DU RHUM, nadat de partijen de klacht besproken hebben.
 • Elke factuur voor boetes en/of elke debetnota van de Klant moet vergezeld gaan van bewijsmateriaal op basis waarvan MAISON DU RHUM de gegrondheid ervan kan beoordelen en in het bijzonder op zijn minst van:
 
 • het betreffende bestelnummer;
 • de datum en het tijdstip van de geplande ophaling en de datum en het tijdstip van de daadwerkelijke ophaling (datum en tijdstip van ophaling op de leveringsbon), met vermelding dat:
  • in geval van niet-naleving door de Klant van het afgesproken tijdstip, MAISON DU RHUM geen boete verschuldigd is;
  • in geval van wijziging door de Klant van het tijdstip, MAISON DU RHUM als gevolg van die wijziging geen boete verschuldigd is;
 • de reden voor de toepassing van de boete (vertraging, niet-conformiteit, ontbrekende artikelen, enz.);
 • de details van elke referentie waarop het incident betrekking heeft;
 • de hoeveelheid waarop het incident betrekking heeft.

Na ontvangst van dit bewijsmateriaal zullen MAISON DU RHUM en de Klant het incident bespreken, rekening houdend met alle relevante omstandigheden, waarbij MAISON DU RHUM minstens een maand de tijd zal hebben om de gegrondheid van de boetes te analyseren.

Bij gebrek aan bewijsmateriaal en/of uitdrukkelijke toestemming per geval, zal het verzoek geacht worden ongegrond te zijn en zal MAISON DU RHUM niet gehouden zijn tot betaling van eender welke boete.

 • De Klant en MAISON DU RHUM zullen minstens één keer per jaar samenkomen om lopende geschillen te bespreken en daarbij bijzondere aandacht besteden aan de betreffende situaties (naleving van de bestel- en/of pre-orderprocedure, externe risico’s, seizoensgebondenheid, enz.).

 

ARTIKEL 10 – OVERMACHT EN UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN

 • MAISON DU RHUM behoudt zich het recht voor om de verkoop geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren in geval van overmacht, d.w.z. een gebeurtenis buiten de controle van de (externe) schuldenaar die redelijkerwijs niet voorzien kon worden bij het sluiten van de overeenkomst (onvoorzienbaar) en waarvan de gevolgen door passende maatregelen niet vermeden kunnen worden (onafwendbaar).

Als een dergelijk geval van overmacht zich voordoet, zal MAISON DU RHUM de Klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Lopende bestellingen worden dan uitgesteld totdat de overmachtsituatie afgelopen is.

 • In overeenstemming met de gids voor goede praktijken inzake logistieke boetes zijn eventuele besprekingen tussen de Klant en MAISON DU RHUM en de aanpassing van de jaarlijkse overeenkomst en de toepassingsvoorwaarden ervan (met name het assortiment) evenwel niet van de uitvoeringsvoorwaarden uitgesloten, evenmin als boetevoorwaarden in geval van omstandigheden waarop de leverancier en de distributeur geen invloed hebben en die niet noodzakelijk onder de definitie van overmacht vallen, in het bijzonder in geval van een gebeurtenis die de productie, de opslag of het vervoer van de producten kan beëindigen, beperken en/of vertragen. Voorbeelden daarvan zijn:
  • een gebrek of tekort aan productie- en/of vervoermiddelen, met name in verband met schaarste of stakingen;
  • storingen in verband met een wijziging van een informatiesysteem;
  • blokkades van bedrijfsterreinen, magazijnen of transportroutes;
  • een gezondheidscrisis of klimaatomstandigheden van uitzonderlijke omvang;
  • een aantoonbaar tekort aan grondstoffen met kennisgeving;
 
 • gevolgen van een wijziging in de logistieke organisatie of werking van de Klant.

Desgevallend verbinden de partijen zich ertoe om te goeder trouw, zo snel mogelijk en rekening houdend met hun wederzijdse belangen te overleggen en de commerciële overeenkomst zonder voorafgaand overleg geenszins te wijzigen.

 

ARTIKEL 11 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • De eigendomsoverdracht van de producten van MAISON DU RHUM vindt pas plaats bij volledige betaling van de prijs van die producten door de Klant, in hoofdsom en eventuele kosten.
 • Bij opening van een gerechtelijke reorganisatie- of vereffeningsprocedure worden de lopende bestellingen opgeschort. MAISON DU RHUM zal dan een aangifte van schuldvordering indienen voor elk verschuldigd bedrag vóór de opening van de collectieve procedure. Na opening van de collectieve procedure moet de volledige betaling van de pro-for­ma­facturen plaatsvinden vóór de levering.

 

ARTIKEL 12 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN MAISON DU RHUM – GARANTIE

 • De garantie van MAISON DU RHUM met betrekking tot de niet-conformiteit van de producten ten opzichte van de bestelling en eventuele verborgen gebreken is beperkt tot de vervanging of terugbetaling van de producten, met uitsluiting van elke schadevergoeding om welke reden dan ook.
 • Elke garantie is uitgesloten in geval van nalatigheid of gebrekkige opslag door de Klant, evenals in geval van overmacht.

 

ARTIKEL 13 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

 • De merk- en onderscheidende tekens op de producten die MAISON DU RHUM op de markt brengt, blijven de exclusieve eigendom van de eigenaars van het merk. De verkoop of promotie van producten verleent de Klant geen enkel eigendomsrecht op de betreffende merk- of onderscheidende tekens.
 • Elke reclameboodschap op initiatief van de klant waarin een van de door MAISON DU RHUM verdeelde merken of de verpakking van een product afgebeeld wordt, ongeacht de gebruikte drager (folder, affiche, internet, enz.), moet uiteraard in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving en is ook onderworpen aan de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van MAISON DU RHUM. MAISON DU RHUM behoudt zich met name het recht voor om de verspreiding te weigeren van reclameboodschappen die naar zijn mening schadelijk zijn voor het imago of het prestige van zijn producten.

 

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

Elke verkoop van producten door MAISON DU RHUM wordt beheerst door het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden en meer in het algemeen elk geschil naar aanleiding van een verkoop, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Nijvel.

 

 

Welkom op de website van Maison du Rhum

Deze site is exclusief voorbehouden voor volwassenen.

Ik verklaar dat ik de wettelijke minimumleeftijd voor alcoholconsumptie heb in het land waar ik woon.

Bent u meerderjarig?

Désolé, selon les lois en vigueur, vous n'avez pas l'âge requis pour accéder à notre site Dugas.fr

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Mentions légales

Accès à l'espace commercial

Mot de passe oublié

Identifiants incorrects - Merci de réessayer.